Årskurs F- 3

Almtunaskolans F -3 verksamhet har 3 klasser i varje årskurs. I arbetslaget samverkar lärarna kring pedagogiska frågor samt kring andra viktiga frågor för verksamheten. Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut.

Förskoleklass

I förskoleklass strävar vi efter att:

Få gruppen att känna samhörighet.

Få barnen att ta ansvar, lyssna och visa hänsyn.

Få barnen att tycka att skolan är något positivt där man får nya kamrater och upplever trygghet och glädje.

Få barnen att känna till skolans rutiner vid bibliotek, lunch och raster.

Få barnen att känna till skolans regler.

Barnen ska få de första grundläggande kunskaperna i svenska och matematik.

Väcka barnens lust att lära.

 

Eleverna i Almtunaskolans yngre årskurser möter under sin skoldag personal som arbetar både i skolan och i fritidshemmet. Genom att ta tillvara på personalens olika kompetenser får vi en helhetssyn som främjar kvalitén i skolan. Skolan och fritids bidrar tillsammans till elevernas utveckling och lärande.

Klasserna har behöriga lärare med stor erfarenhet. Till varje parallell finns resurspersoner knutna. Det finns även speciallärare knutna till respektive årskurs och arbetar med undervisning i grupp, individuell undervisning och har ett nära samarbete med klasslärarna.

Skolan har närhet till staden och använder dess möjligheter att besöka olika museum och historiska byggnader som Biotopia, Uppsala Konstmuseum, Uppsala Domkyrka och Botaniska trädgården. Detta bidrar både till att fördjupa kunskaper inom olika teman samt att få kunskap om sitt närområde.

Fritidshemmet, förskoleklasserna och årskurserna samverkar på olika sätt för att stärka gemenskap och trygghet mellan elever i olika årskurser och personal på skolan. Förskoleklass och årskurs 1 planerar och genomför tre olika teman under läsåret där vi gemensamt sjunger och gör en utflykt tillsammans.  Årskurs 3 läser för förskoleklassens barn under läsåret. Fritidshemmet och årskurserna samverkar kring värdegrundsstärkande aktiviteter.

Under läsåret har vi skolgemensamma teman som ”Må-bra-vecka”, ”FN-dagen”, ”Barnboksveckan” och ”Julpyssel”, ”Kängurutävlingen” och ”Vårröjningen”.

 

Uppdaterad: