Förskoleklass

Välkommen till Almtunaskolans förskoleklass

I arbetslaget samverkar lärare och resurser kring pedagogiska frågor samt kring andra viktiga frågor för verksamheten både under skoldagen och på fritids. Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut.


I förskoleklass strävar vi efter att:
Få gruppen att känna samhörighet.
Väcka barnens lust att lära.
Få barnen att ta ansvar, lyssna och visa hänsyn.
Få barnen att tycka att skolan är något positivt där man får nya kamrater och upplever trygghet och glädje.
Barnen ska få de första grundläggande kunskaperna i svenska och matematik.
 
Skolan och fritids bidrar tillsammans till elevernas utveckling och lärande.
Det finns speciallärare knutna till förskoleklassen. De arbetar med undervisning i grupp, individuell undervisning och de har ett nära samarbete med pedagogerna.
Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
(Lgr11, 2019)

Uppdaterad: